Qué pasa con las acciones de Bankia?

abogados sabadell

Qué pasa con las acciones de Bankia?

La sortida a borsa de Bankia a 20 juliol 2011 va venir precedida d’  una important campanya publicitària llançada per l’entitat financera, tant en els mitjans de comunicació, com a través de la seva xarxa d’oficines. L’entitat s’anunciava com una de les més solvents i importants del país.

En el fullet informatiu de l’OPS  (Oferta Pública de Subscripció) de Bankia donava la següent informació  «Bankia és la primera entitat financera en termes d’actius totals a Espanya amb uns actius totals consolidats proforma a 21 de desembre de 2010 per import de 292.188 milions d’Euros». El fullet contenia, a més, una informació financera històrica anual i altra informació financera intermèdia de l’any 2011 i en ambdues,  s’anunciaven beneficis. Concretament,  es xifrava el benefici abans d’impostos a desembre de 2010  en 359 milions i en 125 milions d’Euros a març de 2011.

Mitjançant aquesta operació es van captar centenars de milers de petits accionistes, recaptant més de 3.000 milions d’euros (les accions sortien a un preu de 3,75 euros per acció). Val a dir que el 60% de la col·locació d’accions va ser a través de clients minoristes, és a dir,  petits inversors captats gràcies a la xarxa de més de 4.200 oficines amb què comptava l’entitat.

Als deu mesos de la cèlebre imatge de Rodrigo Rato tocant la campana a la Borsa de Madrid, concretament en 25 maig de 2012, Bankia comunica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) un informe reformulant els comptes de 2011, llançant unes pèrdues de 2.979 milions d’euros. La CNMV, a petició de Bankia, va procedir a suspendre la cotització de les accions de Bankia que havien baixat la seva cotització al 1,57 (menys de la meitat del preu de sortida en borsa). Posteriorment, l’entitat  va sol·licitar un nou rescat a l’Estat a través del FROB de 19.000 milions d’euros. Aquest nou rescat, a l’any següent de  haver-se venut com una de les entitats financeres més potents del país, ha resultat ser el major rescat bancari realitzat  mai a l’Estat espanyol i un dels més quantiosos realitzats a tota Europa.

La important diferència entre la situació financera presentada per   Bankia, amb l’ objectiu d’ obtenir subscriptors per les seves accions i les xifres de negocis que finalment  van veure la llum sobre el mateix exercici de 2011, permet als accionistes instar la nul·litat del contracte de subscripció d’ accions i sol·licitar  la devolució del capital invertit més els interessos legals.

Si vostè té accions de Bankia, posi´s en contacte amb el nostre despatx d’advocats i l’assessorarem de com recuperar la seva inversió.La salida a bolsa de Bankia en 20 de julio de 2011 vino precedida por una importante campaña publicitaria lanzada por la entidad financiera, tanto en los medios de comunicación, como a través de su red de oficinas. La entidad financiera se publicitaba como una de las más solventes e importantes del país.

En el folleto informativo de la OPS  (Oferta Pública de Suscripción) de la entidad financiera daba la siguiente información sobre sí misma “Bankia es la primera entidad financiera en términos de activos totales en España con unos activos totales consolidados pro forma a 21 de diciembre de 2010 por importe de 292.188 millones de Euros ”. El folleto  además contenía  una información financiera histórica anual y otra información financiera intermedia del año 2011 y en ambas, se publicitan beneficios. Concretamente, se cifrava el beneficio antes de Impuestos a diciembre de 2010 (proforma) en  359 millones y en 125 millones de Euros a marzo de 2011 (proforma) .

Mediante esta operación se captaron cientos de miles de pequeños accionistas, recaudando más de 3.000 millones de euros (las acciones salían a un precio de 3,75 Euros por acción). Cabe decir que el 60% de la colocación de acciones fue a través de clientes minoristas, es decir pequeños inversores captados a través de la red de más de 4.200 oficinas con las que contaba la entidad.

A los diez meses de la célebre imagen de Rodrigo Rato tocando la campana en la Bolsa de Madrid, concretamente en  25 mayo de 2012, Bankia comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un informe reformulando las cuentas de 2011, arrojando unas pérdidas de 2.979 millones de euros. La CNMV, a petición de Bankia, procedió a suspender la cotización de las acciones de Bankia que habían bajado su cotización al 1,57 (menos de la mitad del precio de salida en bolsa). Posteriormente, la entidad  solicitó un nuevo rescate al Estado  a través del FROB de 19.000 millones de euros. Este nuevo rescate, al año siguiente  de venderse como una de las entidades financieras más potentes del país, ha resultado ser el mayor rescate bancario realizado en España hasta la fecha y uno de los mayores realizados en toda Europa.

La importante diferencia entre la situación financiera presentada por Bankia, con el objetivo de obtener suscriptores para sus acciones, y la cifra de negocios que finalmente se dio a conocer sobre el mismo ejercicio fiscal,  permite al accionista instar la nulidad del contrato de suscripción de acciones y solicitar la devolución del capital invertido más los intereses legales.

Si usted tiene acciones de Bankia, póngase en contacto con nuestro despacho de abogados y le asesoramos de cómo recuperar su inversión.

Share this post


OFICINA: 93 168 65 07  MÓVIL: 640 164 819