93 168 65 07 / 640 164 819

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

1. – INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’Art. d’Impuls de la Societat de la Informació s’informa dels extrems següents:

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS és un Despatx Professional que té per objecte la prestació de tota mena de serveis jurídics, la pràctica de l’advocacia, la representació judicial i extrajudicial i l’assessorament jurídic de particulars i empreses.
ARMENTERES-BLANC ADVOCATS, SCP, amb NIF J-66202318, i domicili al carrer Convent, núm. 21 -08202 – de Sabadell (Barcelona). Telf. 93 168 65 07 i Fax 93 198 05 94 és propietari del domini d’Internet www.armenterasblanco.com.
ARMENTERES-BLANC ADVOCATS, S.C.P. està format per:
Sra. MIREIA Armenteras RAYA: Col·legiada de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Sabadell, en virtut de Títol de Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona (Espanya).

Sra. LAURA BLANCO BLANCO: Col·legiada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, en virtut de Títol de Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

Les normes professionals i deontològiques aplicables als serveis jurídics prestats per ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, són les que es recullen als Estatuts d’ICASabadell ia l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola.

2. – ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA

La utilització del Web i de l’aplicació suposa l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús, per la qual cosa es prega a tots els usuaris que llegeixin atentament aquestes condicions. L’accés i la utilització de la Web així com dels seus continguts i dels materials que s’hi utilitzen, suposa que l’usuari ha llegit i accepta, la totalitat dels mateixos, sense excepció.

L’accés a la Web www.armenterasblanco.com atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació total i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes al present Avís Legal.

L’acceptació de les condicions d’ús de la Web per part de l’usuari serà per a cada accés que es faci a la Web, ja que el contingut del present Avís Legal es pot modificar en qualsevol moment. Així, cada cop que l’usuari accedeixi a la Web, haurà de llegir atentament aquest Avís Legal.

Així mateix, l’accés a la Web www.armenterasblanco.com està sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest Avís Legal.

Tant la Web com les aplicacions i contingut que la componen conté informació que pertany a ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, a fi merament informatiu. Es comunica a l’usuari que el contingut que apareix pot no reflectir l’actualitat legislativa o jurisprudencial de la matèria i qüestions sotmeses a tractament i anàlisi. En aquest sentit, aquest contingut es pot modificar o actualitzar sense notificació prèvia.

El contingut de les publicacions no serveix com a substitutiu d’assessorament legal de cap mena; així l’accés al contingut legal de la web no constitueix relació contractual de cap mena entre advocat – client ni estableix cap mena de relació professional entre ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS i l’usuari de la web. ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS queda totalment alliberat de qualsevol responsabilitat sobre l’ús de la informació continguda a la pàgina web sense la contractació prèvia amb els advocats d’aquest despatx.

3. – CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

Tant l’accés al lloc web www.armenterasblanco.com com l’ús no consentit que es pugui efectuar de la informació continguda en aquest és de responsabilitat exclusiva de qui la realitza. ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús.

L’Usuari s’obliga a utilitzar els serveis del lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

– Utilitzar el lloc web, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;

– Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els serveis o contingut del lloc web, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;

– Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual pertanyents a ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS.

– Utilitzar els serveis del lloc web i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en el present Avís Legal i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció el servei, o excloure l’usuari del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que segons el parer de l’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS resultin contràries a aquestes Condicions d’ús de la pàgina o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de ARMENTERES-BLANC ADVOCATS.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats de la web no exigeix una subscripció o registre d’usuari prèvia. No obstant això, l’accés a alguns dels serveis o productes que s’ofereixen a través del web pot quedar condicionat a l’emplenament previ del formulari de subscripció o registre, com passa quan l’usuari vol contractar el servei de consultes del Despatx Online . A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui omplint el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de manera que es correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari es realitzarà per ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS amb subjecció a la Política de Privadesa continguda en aquesta Web segons la CLAUSULA SISENA.

4. – DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual inclosos al lloc web.

Els drets de propietat intel·lectual del lloc web, així com: textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que s’hi recullen són titularitat d’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, per tant, és a qui correspon l’exercici exclusiu de els drets dexplotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, dacord amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual.

L’autorització a l’usuari per a l’accés al lloc web no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual per part d’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS.

No es permet suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts del lloc web d’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al lloc web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS.

5. – EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS I GARANTIES

a) Continguts

Les dades, textos, informacions, imatges o sons a la Web www.armenterasblanco.com es mostren amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en aquests, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i ARMENTERES- BLANC ADVOCATS.

Els materials i la informació que continguts a la Web són preparats per ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS amb finalitats únicament informatives, sense que aquests hagin de reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Aquest material es pot modificar, desenvolupar o actualitzar sense notificació prèvia.

El material i la informació continguda a la web i/o la seva aplicació no pot substituir en cap cas lassessorament legal o duna altra naturalesa. L’accés aquest material o informació no implica cap relació advocat-client, ni cap altre tipus de relació de confiança o professional entre l’usuari del web i ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS. En conseqüència, l’usuari no pot actuar sobre la base de la informació que conté sense el previ assessorament professional. L’usuari no remetrà a ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS cap mena d’informació confidencial sense haver consultat prèviament els nostres advocats i haver rebut l’autorització per remetre aquesta informació.

En cas de desacord entre la informació continguda a la Web i la continguda en paper, prevaldrà aquesta última.

L’usuari, abans d’emprendre qualsevol acció derivada del contingut del web, procedirà a verificar la informació obtinguda posant-se en contacte amb el Departament d’Atenció al Client al telèfon 93 168 65 07 oa l’adreça de correu electrònic d’aquest Despatx professional info @armenterasblanco.com.

b) Disponibilitat i continuïtat

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS exclou, amb tota la seva extensió que permet l’ordenament jurídic espanyol, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats per la manca de disponibilitat o de continuïtat de l’accés a la web i als seus serveis. L’accés a la informació i els serveis que presta aquesta Web té, en principi, una durada indefinida. Sense ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, podrà donar per finalitzat o suspendre l’accés a la Web en qualsevol moment i sense notificació prèvia.

c) Virus i codis maliciosos

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web;

– Un mal funcionament del navegador;

– De l’ús de versions no actualitzades.

d) Enllaços

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats (Links) que possibilitin, a través del lloc web l’accés a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, sempre que siguin aliens a aquest. Per tant, ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació. Si qualsevol usuari o tercer observes que aquests enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, haurà de posar en el nostre coneixement aquesta informació, a través del correu electrònic info@armenterasblanco.com

e) Ús il·lícit

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web i l’utilització de les informacions que conté. Tampoc no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms comercials, marques o altres signes distintius que, no sent propietat d’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, apareguin a la Web.

Així mateix, ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, no es fa responsable de les opinions, comentaris o informacions que els usuaris de la Web realitzin com a conseqüència de les publicacions realitzades a la Web. Per fer publicacions i comentaris a la Web, ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS exigirà que l’usuari indiqui el seu nom, correu electrònic o pàgina web, cedint aquesta informació amb caràcter general, i segons la CLÀUSULA SISENA.

6. – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa els Usuaris del web sobre la Política de Privadesa i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti voluntàriament en accedir a la web www.armenterasblanco.com.

L’usuari, en proporcionar a ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS les seves dades de caràcter personal a través dels formularis electrònics de la web, consent expressament que ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS pugui tractar aquestes dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privadesa i Protecció de Dades .

Per contactar amb nosaltres a través dels nostres formularis de contacte, els usuaris han de llegir aquesta Política de Privadesa i Protecció de Dades i acceptar marcant la casella al formulari corresponent. En omplir el formulari han de proporcionar les dades reals: Nom, Mail i/o Telèfon de contacte.

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999; i la resta de legislació aplicable.

Les dades personals facilitades no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos.

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tenint en compte que l’exercici dels mateixos és personalíssim, per la qual cosa caldrà que l’afectat n’acrediti la identitat. L’exercici d’aquests drets es farà per escrit signat pel titular de les dades, amb indicació del vostre domicili adjuntant còpia del vostre Document Nacional d’Identitat o altre document acreditatiu, adreçant-vos a ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS, al correu electrònic info@armenterasblanco.com .

7. – PUBLICITAT

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS manté actives campanyes de publicitat per a la promoció del Despatx Professional. Totes les campanyes que realitzeu en entorns en línia o d’un altre tipus remeten a aquesta web. Les campanyes publicitàries respecten escrupolosament la professió, els companys que la integren i compleixen el Codi Deontològic de la ICASabadell, ICATerrassa, l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola, la Llei de Competència Deslleial i la Llei General de Publicitat.

8.-NOTIFICACIONS

Totes les notificacions o comunicacions realitzades pels usuaris a ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS es consideren eficaces, a tots els efectes, quan es dirigeixin al Servei d’Atenció al Client per alguna de les formes següents:

• Enviament postal a la següent adreça: Carrer Convento, núm. 21 -08202 – Sabadell (Barcelona).
• Trucada telefònica al número de telèfon 93 168 65 07.
• Fax al número 93198 05 94.
• Correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@armenterasblanco.com

De la mateixa manera, totes les notificacions que realitzi ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS a l’usuari es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin per alguna de les formes següents:

• Mitjançant l’enviament postal a l’adreça que l’usuari hagi posat en coneixement prèviament a aquest despatx com a adreça de contacte.
• Mitjançant trucada telefònica al número de telèfon que l’usuari hagi posat en coneixement aquest despatx com a telèfon de contacte.
• Mitjançant enviament de fax al número de fax que l’usuari hagi posat en coneixement a aquest despatx com a telèfon de contacte
• Mitjançant l’enviament de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que l’usuari hagi posat prèviament en coneixement del despatx.

Per tant, perquè aquestes notificacions es puguin dur a terme, l’usuari manifesta que totes les dades facilitades per aquest són certes i actuals, així com es compromet a notificar-ne qualsevol modificació.

9. – COOKIES I GOOGLE ANALYTICS

Les cookies són petits fitxers de dades que s’allotgen al terminal de l’usuari visitant i que contenen certa informació de la visita a la web.

El lloc web de l’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS utilitza cookies per conèixer la procedència de l’Usuari per millorar el servei prestat. Aquestes galetes s’instal·len automàticament a l’ordinador emprat pels usuaris però no emmagatzemen cap tipus d’informació personal relativa a aquests, perquè és anònima.

ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS recopila l’adreça IP per facilitar la navegació de l’usuari, administrar la web, mesurar les audiències, controlar el nombre i l’evolució de les entrades, per analitzar les tendències dels usuaris i identificar possibles usos fraudulents del servei.

L’Usuari pot configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al disc dur. No obstant això, en seleccionar aquesta configuració, potser no podeu accedir a determinades parts de la web o no ser capaços d’algun dels serveis de l’ARMENTERAS-BLANCO ADVOCATS.

10. – LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

La Legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol demanda que aquesta Web pugui comportar serà la dels Jutjats de Sabadell província de Barcelona (Espanya).

Call Now Button