La separació i el divorci són dues figures jurídiques plenament diferenciades.

La separació matrimonial no dissol el matrimoni. Per això, es tracta d’una “autorització judicial” perquè les parts deixin de conviure i, per tant, puguin viure de manera independent.

Per això, en cas de separació matrimonial, no es pot tornar a contraure matrimoni, ja que legalment es continua “casat”, i en cas que les parts vulguin desfer la separació matrimonial, n’hi haurà prou amb una simple sol·licitud judicial perquè es dicti una nova Sentència en què es decideixi deixar sense efecte la separació. En cas de divorci, les parts poden tornar a contraure matrimoni.

No obstant això, la separació i el divorci produeixen els mateixos efectes pel que fa a les relacions paternofiliars amb els fills menors i majors d’edat, amb la dissolució del règim econòmic matrimonial, així com amb la pensió de viduïtat i l’accés a la herència, en cas que no hi hagi testament, i la llegítima.

Custòdia, visites i pensió

En cas de separació i divorci amb fills menors, els pares han de decidir com es realitzarà la Guarda i Custòdia i el règim de visites i a qui li correspon abonar la pensió d’aliments, i si algun dels cònjuges compleix els requisits per obtenir una pensió compensatòria. En una nova entrada parlarem de la pensió compensatòria i els requisits d’aquesta. Pel que fa a les relacions amb els fills menors, la decisió pot ser de mutu acord, és a dir, ambdós arriben a un acord en què establixen els pactes pel que fa als fills menors, o bé, contenciosa, és a dir, no hi ha conformitat amb un o la majoria dels punts, i sol·liciten al jutge que decideixi qui dels dos té raó.

En un nou post explicarem la diferència entre divorci i separació de mutu acord i contenciosa.

Pel que fa a la pensió de viduïtat, tant la separació com el divorci donen accés a la pensió de viduïtat, sempre que es compleixin una sèrie de requisits que explicarem en una nova entrada.

A més, la separació i el divorci impedeixen que els cònjuges puguin accedir a la herència, en cas que no hi hagi testament, i sol·licitar la llegítima. En cas que s’hagi deixat la herència a l’altra part davant notari, la separació o el divorci no impedeixen que es pugui heretar, per la qual cosa, malgrat la separació o el divorci, es pot ser hereu/era de l’exparella.

Call Now Button