93 168 65 07 / 640 164 819

HERÈNCIES I SUCCESSIONS

Pràcticament tothom necessita assessorament en matèria de dret successori en algun moment de la vida.

El testament és un document, en general atorgat davant de notari, que formalitza la transmissió dels nostres béns en morir.

Assessorament i gestió d'herències, llegats i llegítimes
Impugnació d'herències i testaments
Reclamacions de llegítima
Assessorament i redacció de testaments i donacions
Tramitació de pensions de viduïtat i orfandat

ADVOCATS HERÈNCIES SABADELL

Aquest document no està exempt de complexitat i de discussions jurídiques. A més, les lleis successòries regulen quines persones tenen dret a part d’aquesta herència i de quina manera.

Des del nostre despatx d’advocats l’assessorem tant en matèria de testamentària, prèvia a la defunció, com en el moment en què s’ha de gestionar l’herència i la llegítima, entre altres figures legals.

Call Now Button