93 168 65 07 / 640 164 819

Avui hem tingut accés a una recent Sentència de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, en la qual desestima la interposició d’un recurs contenciós-administratiu, ja que s’havia caducat el termini de la seva presentació, segons la data de notificació per a la seva interposició, feta al procurador.

Com tots sabeu, actualment s’han introduït sistemes de millora de les comunicacions judicials, entre els jutjats i procuradors, per notificar les resolucions que dicta el Jutjat, i que donen inici a les interposicions de demandes o recursos. En el cas dels procuradors, el sistema digital de comunicacions es denomina lexnet.

A través de lexnet, el Jutjat envia una resolució o sentència “virtualment” (és a dir, com si fos un correu electrònic) al bústia del Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Procuradors revisa a quin procurador va dirigida la resolució i ho envia al seu bústia personal.

Notificació i terminis

Doncs bé, quan es produeix la notificació al procurador? I quan s’entenen iniciats els terminis per a la interposició de les demandes o els recursos contra les resolucions notificades pel Jutjat? La Sentència del Tribunal Suprem estableix que els terminis s’inicien quan la notificació arriba al bústia del col·legi de procuradors i no quan el procurador entra al seu bústia personal, amb l’única excepció que es pugui acreditar que el procurador no va poder tenir accés al seu bústia personal, per problemes tècnics del servei virtual lexnet.

Fins ara, es creia que qualsevol notificació feta al procurador a través del sistema virtual lexnet, pels col·legis de procuradors que el tenen habilitat, es tenia per feta en el moment en què el procurador entrava al seu bústia personal, però el Tribunal Suprem ha resolt que no, ja que sinó estariem davant d’un sistema desnaturalitzat, ja que deixaríem al criteri del procurador la data de recepció de les resolucions.

És una sentència molt important que acaba amb el “buit legal” existent sobre el sistema de notificacions virtual (a través de lexnet) feta als procuradors, ja que les notificacions de les resolucions judicials notificades per aquesta via es tindran per fetes una vegada arribin al bústia general del Col·legi de Procuradors, i no quan el procurador entri al seu bústia personal i rebi la notificació. Així, els terminis per a la interposició d’accions contra les resolucions judicials, s’iniciaran en la data de notificació al sistema de recepció virtual del Col·legi de Procuradors, llevat de l’única excepció, que és que el sistema virtual no funcioni i, per tant, que el procurador no pugui tenir accés a les resolucions que li siguin enviades pel Col·legi de Procuradors, la qual cosa haurà d’acreditar el procurador a qui vagi dirigida la notificació.

Atentament,

Armenteras-Blanco Advocats

Call Now Button