93 168 65 07 / 640 164 819

Hola a tots,

Hem tingut la notícia de la publicació de la reveladora Sentència núm. 68 de la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 30 de gener de 2014, que estableix que la FALTA DE LIQUIDACIÓ DE LA TAXA JUDICIAL, NO POT DONAR COM A RESULTAT LA INADMISSIÓ D’UN RECURS O PROCEDIMENT JUDICIAL, ja que vulnera l’article 24 de la Constitució Espanyola que ampara el dret de tots els ciutadans d’accedir a la justícia i d’obtenir dels Jutges una Sentència que posi fi a un determinat conflicte.

Així, es resol jurisprudencialment un dels continguts establerts a la Llei 10/2012, de 20 de novembre, on en el seu article 8.2, estableix que en el cas que no s’acompanyi el document acreditatiu de liquidació de la taxa a l’escrit de demanda o recurs, en el seu cas, el Secretari Judicial requerirà al justiciable perquè subsani el defecte, no donant continuació al procediment, i en cas de no aportar-se i no ser subsanat el defecte, s’entendrà perclòs l’acte processal, i per tant, s’arxivarà el procediment judicial.

Doncs bé, aquesta innovadora Sentència estableix que el contingut de l’article 8.2 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, vulnera directament l’article 24 de la Constitució Espanyola, que estableix que l’accés a la justícia i a obtenir un pronunciament judicial d’acord amb les lleis és un dret inalienable de tot ciutadà, i no es pot impedir l’accés a la justícia per no liquidar una taxa judicial, amb la finalitat de recaptar un impost.

Així, acaba resolent que l’admissió a tràmit del procediment judicial al qual es vulgui accedir es farà sense perjudici del possible procediment administratiu al qual hagi d’enfrontar-se el subjecte de la taxa, col·laborant els òrgans judicials a donar la informació a Hisenda de la falta de liquidació de la taxa judicial, amb l’objectiu d’iniciar l’expedient administratiu corresponent, però sense que els pugui atribuir als jutges la posició de recaptadors tributaris.

Esperem que us hagi estat d’interès.

Atentament,

Armenteras Blanco Advocats.

Call Now Button