93 168 65 07 / 640 164 819

¿Què passa amb els nens en cas de ruptura de la parella?

En cas d’una ruptura d’un matrimoni o d’una parella amb fills menors, el conveni regulador de divorci ha de contenir el denominat PLA DE PARENTALITAT, regulat a l’art. 233.9 del Codi Civil de Catalunya, mitjançant el qual els progenitors han d’arribar a una sèrie d’acords sobre com exerciran la responsabilitat parental, la guarda i l’educació dels seus fills. És important remarcar que el pla de parentalitat no és només per a guardes i custòdies compartides, sinó que també s’ha de presentar en guardes monoparentals.

PLA DE PARENTALITAT

El contingut ha de tenir com a mínim les següents previsions:

  1. El lloc on estaran empadronats els fills, la qual cosa és independent del tipus de guarda que es pacti.
  2. Les tasques a les quals es compromet cada progenitor, en relació amb les activitats quotidianes dels fills.
  3. La forma com han de fer-se els canvis en la guarda i, si escau, com han de repartir-se els costos que generin.
  4. El règim de comunicació dels pares amb els fills, durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.
  5. El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors, tant durant el curs escolar com en els períodes de vacances escolars, en les dates especialment assenyalades pels fills, pels progenitors o per a la seva família, etc.
  6. El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i/o d’oci, si escau, i la forma com s’escolliran i repartiran els seus costos.
  7. La forma de complir amb el deure d’informar-se mútuament sobre les qüestions que afecten als fills (educació, salut, benestar dels fills,…).
  8. La manera de prendre les decisions relatives a les qüestions rellevants per als fills.
  9. La forma de resoldre futures diferències i/o conflictes.

El PLA DE PARENTALITAT pretén que els progenitors arribin a una sèrie d’acords que els facilitin l’exercici conjunt de la responsabilitat parental, en aquesta nova situació de separació personal. Per això, és molt important que sigui redactat amb claredat i a un nivell de detall que permeti preveure una solució per a les situacions de conflicte que puguin succeir en el dia a dia.

El nostre despatx d’advocats és especialista en dret de família, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i li assessorarem sobre la solució més adequada per a la seva situació familiar.

Call Now Button