Des del nostre departament de dret de família us presentem aquest article sobre quins passos s’han de seguir quan un dels progenitors incompleix el règim de visites previst en el conveni regulador. L’incompliment pot venir donat tant pel progenitor custodi, que no permet les visites del progenitor no custodi, com pel progenitor no custodi, quan no es presenta a les visites que marca el conveni.

En primer lloc, hem de tenir clar que és una obligació dels progenitors complir amb el que s’estableix pel conveni regulador. No podem oblidar que el conveni regulador ha estat aprovat per un jutge i, per tant, és una sentència judicial executiva en tots els efectes. No són vàlides excuses del progenitor custodi tipus; “si no em paga la pensió no li deixo al menor”, “no vull que els meus fills estiguin amb la nova parella”, “si se’ls emporta estaran amb els avis”, “els menors no volen anar”, etc… o excuses del progenitor no custodi com “l’horari de treball no em permet recollir els menors”, “no volen venir amb mi”, “la meva nova parella no vol estar amb els menors” etc..

En cas de no poder complir amb el conveni regulador, s’ha d’iniciar un procediment de modificació de mesures, sigui de mutu acord o bé contenciós. En cas de situacions puntuals o temporals, és aconsellable arribar a un acord amb l’altre progenitor, preferiblement per escrit.

En els casos en què els incompliments siguin reiterats, s’haurà de presentar una demanda d’execució de sentència, perquè sigui el Jutjat qui obligui l’altre progenitor a complir amb el conveni. El jutjat requerirà el progenitor incomplidor perquè compleixi amb el que s’estableix en sentència o bé, manifesti els seus motius d’oposició. Així mateix, se li advertirà que si continua amb l’incompliment, se li imposaran multes coactives periòdiques fins que compleixi amb el que estableix el conveni regulador. També se li advertirà que, si continua incomplint, podria incorri en un delicte de desobediència a l’autoritat judicial. En els casos més greus, és recomanable iniciar un procediment de modificació de mesures, on es pot sol·licitar, per exemple, un canvi en el sistema de guarda o en el sistema de visites.

Call Now Button