93 168 65 07 / 640 164 819

Contràriament al que la majoria creguin, no sempre es té dret a la pensió de viduïtat. Ja es estigui o no casat. Per començar, serà necessari acreditar que la nostra parella o exparella tenia acreditat un període de cotització mínim, en cas que la defunció es produeixi per malaltia comuna. Malgrat això, no són els únics requisits que són d’obligatori compliment per poder cobrar la pensió de viduïtat.

Les persones separades judicialment i els divorciats tindran dret a cobrar la pensió de viduïtat de l’exparella en els següents casos:

L’exparella ha d’estar integrada en el Règim General de Seguretat Social, afiliades i en alta o en situació assimilada a la d’alta, que compleixin el període mínim de cotització exigit:

Defunció per malaltia comuna: 500 dies dins d’un període ininterromput de 5 anys immediatament anteriors a la defunció o a la data en què va cessar l’obligació de cotitzar, si el causant es trobava en situació d’alta o assimilada sense obligació de cotitzar.

Defunció per accident, de qualsevol tipus, o malaltia professional:

No es demana un període de cotització mínim.

Que hi hagi fills comuns o que el matrimoni s’hagi celebrat un any abans de la defunció de l’exparella, o bé, que hagués mínim 2 anys de convivència abans de la defunció. Quan no s’hagin tornat a casar o no tinguin nova parella de fet. Quan fossin perceptors de la pensió compensatòria per desequilibri econòmic i quedés extingida com a conseqüència de la defunció de la persona que l’ha d’abonar.

En cas que la pensió de viduïtat fos superior a la pensió compensatòria, la pensió de viduïtat quedaria reduïda a l’import que es venia percebent com a pensió compensatòria.

En cas de dones que puguin acreditar ser víctimes de violència de gènere, en el moment de la separació o el divorci, no serà necessari que percebin la pensió compensatòria per cobrar la pensió de viduïtat.

Excepcions a la norma

Malgrat aquesta norma general, hi ha excepcions. Quan la separació o el divorci sigui anterior a l’1 de gener de 2008, no serà requisit obligatori, percebre la pensió compensatòria, llevat que es compleixin, els següents requisits:

Que entre la data de la separació o el divorci i la data de la defunció de l’exparella, hagin transcorregut més de 10 anys. Que el vincle matrimonial hagi tingut una durada de mínim 10 anys. Que hi hagi fills comuns o que la persona que hagi de percebre la pensió de viduïtat tingui més de 50 anys en la data de la defunció de l’exparella.

A l’excepció d’aquesta norma, que acabem de transcriure, existeix al seu torn, una excepció. Des de l’1 de gener de 2013, les persones separades o divorciades abans de l’1 de gener de 2008, també tindran dret a la pensió de viduïtat, encara que no es compleixin els requisits esmentats anteriorment, sempre que la persona beneficiària de la pensió de viduïtat compleixi els requisits següents:

Que tingui més de 65 anys. No tingui dret a una altra pensió pública. La durada del matrimoni amb l’exparella hagi estat de mínim 15 anys.

Esperem que aquest article us hagi estat d’ajuda. Aquestes són unes pinzellades bàsiques sobre la pensió de viduïtat. Si no es compleix algun dels requisits, també es pot optar a la pensió de viduïtat temporal. No obstant això, la legislació canvia amb prou freqüència, per la qual cosa us recomanem que us assessoris prèviament, en cas que us trobeu en una situació similar.

Armenteras Blanco

Call Now Button