93 168 65 07 / 640 164 819

El nostre despatx d’advocats és especialista en gestió de morositat, i una de les qüestions que més acostumen a preocupar als nostres clients és la seva inclusió en fitxers de morositat, i per això hem cregut interessant resoldre les següents qüestions sobre el fitxer ASNEF, que és extrapolable a altres fitxers com RAI o EXPERIAN.

Què és l’ASNEF?

L’ASNEF és un fitxer que conté dades sobre l’incompliment d’obligacions dineràries de persones físiques i jurídiques, amb la finalitat que els operadors econòmics puguin avaluar la seva solvència patrimonial i preveure la morositat.

Una entitat financera sempre consultarà el fitxer ASNEF abans de concedir un crèdit, per la qual cosa, si constem com a morosos en l’ASNEF, és molt probable que ens denegin el finançament. Per això, constar en aquest fitxer ens pot comportar importants perjudicis.

Com puc deixar de figurar a l’ASNEF?

Les dades que consten a l’ASNEF es poden cancel·lar, oposar o rectificar sempre que el deute estigui cancel·lat o no existeixi. Per a això, tenim dues vies: dirigir-nos a l’entitat que va comunicar les dades al fitxer, o bé, dirigir-nos directament a l’ASNEF i acreditar el pagament de les quantitats que consten com impagades o la inexistència del deute. Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’ASNEF-EQUIFAX https://www.equifax.es/ederechos/preguntas_frecuentes_30010.html

Quins són els requisits perquè una empresa em pugui incloure en el fitxer ASNEF?

Els requisits estan recollits a l’art. 37 i següents del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

1) Existència prèvia d’un deute cert, vençut, exigible, que hagi resultat impagat.
2)Que no hagin transcorregut sis anys des de la data en què es va haver de procedir al pagament del deute o del venciment de l’obligació o del termini concret si aquesta fos de venciment periòdic.
3)Requeriment previ de pagament a qui correspongui el compliment de l’obligació.

El creditor (el titular del suposat deute) ha d’informar el deutor (persona amb dades que s’han d’incloure en el registre) que, en cas que no es produeixi el pagament en els termes previstos en el contracte o en la reclamació prèvia, es podran comunicar a fitxers relatius al compliment o incompliment d’obligacions dineràries.

Què passa si consto com a morós a l’ASNEF i no tinc cap deute o no se m’ha comunicat l’existència del mateix?

La inclusió indeguda en un registre de solvència patrimonial constitueix una intromissió il·legítima en el dret a l’honor, ja que incideix negativament en el bon nom, prestigi o reputació de la persona inclosa en ell. Per això, en aquests casos, pot ser viable interposar una demanda contra l’empresa que ens hagi inclòs erròniament al fitxer, per vulneració del dret a l’honor, la intimitat i la mateixa imatge, reclamant els danys patrimonials causats (per exemple, per no poder accedir a un crèdit), així com també els danys morals.

En aquest sentit, podem citar la Sentència de 18 de febrer de 2015 del Tribunal Suprem segons la qual “en aquests casos d’intromissió en el dret de l’honor no són admissibles les indemnitzacions de caràcter merament simbòlic (sentència núm. 386/2011, de 12 de desembre, i 696/2014 de 4 de desembre), ja que l’article 9.3 de la Llei Orgànica 1/1982 estableix una presumpció ‘iuris et de iure’ (establerta per la llei i sense cap possibilitat de prova en contra) d’existència de perjudici indemnitzable quan s’hagi produït una intromissió il·legítima en el dret a l’honor, com és el cas del tractament de dades personals en un registre de morosos sense complir les exigències que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, assenyala que aquest perjudici indemnitzable ha d’incloure el dany patrimonial, i en ell, tant els danys patrimonials concrets, fàcilment verificables i quantificables (per exemple, el derivat que l’afectat hagués hagut de pagar un major interès per aconseguir finançament a l’estar inclosos la seva dada personals en un d’aquests registres, com els danys patrimonials més difusos, però també reals i indemnitzables, com són els derivats de la impossibilitat o dificultat per a obtenir crèdit o contractar serveis (…) i també els danys derivats del desprestigi i deteriorament de la imatge de solvència personal i professional causats per aquesta inclusió en el registre, la quantificació ha de ser necessàriament estimativa”.

Per a qualsevol pregunta o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre despatx d’advocats.

Call Now Button