93 168 65 07 / 640 164 819

El Reial decret Llei 7/2019 de 1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer ha modificat el procediment d’execució previst en els arts. 249, 440, 441, 549 i 666 de la LEC, en els següents aspectes:

Es modifica l’art. 249.6 LEC pel que fa als assumptes relatius a lloguers urbans o rústics, podran ser tramitats d’acord amb la seva quantitat, exceptuant la reclamació de rendes impagades o quantitats degudes pel llogater, així com l’execució pel impagament o l’extinció del termini de la relació arrendatícia que seguiran sent tramitades com a judici verbal. Un tema que sempre generava controvèrsia era el procediment a seguir en una reclamació de devolució de la fiança prestat pel llogater, ja que hi havia disparitat de criteris sobre si havien d’anar per judici verbal, atenent les regles de la quantitat (les fiances acostumen a ser de quantitats inferiors a 6.000 euros) o bé, per ordinari atenent al que disposa l’art. 249.6 LEC. En tot cas, amb aquesta nova regulació, el legislador ha desfet qualsevol dubte al respecte. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’art. 440 LEC En el requeriment fet al demandat consta el dia i hora per a una eventual data de judici, així com la data i hora de llançament. En el cas que no es formuli oposició, es considerarà allanat. S’introdueix un nou apartat 5 en l’art. 441 LEC pel que es deu informar al demandat de la possibilitat d’acudir a Serveis Socials i de la possibilitat d’autoritzar la cessió de les seves dades amb aquests efectes.

Si Serveis Socials confirmés que el domicili afectat es troba en una situació de vulnerabilitat, el Lletrat de l’Administració de Justícia suspendrà el procediment fins que es prenguin les mesures que Serveis Socials considerin oportunes, durant el termini màxim d’un mes des de la comunicació d’aquests al Jutjat. En cas que el demandant sigui persona jurídica, aquest termini s’estendrà a tres mesos.

Per a més informació

Armenteras Blanco

Call Now Button